Egyetemi könyvtár, könyvtárak

  Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont
   
  A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont a dél-dunántúli régió legjelentősebb szaktudományos információs centruma. Elsődleges feladatunk, hogy a Pécsi Tudományegyetem szakkönyvtári és információs igényeit kielégítsük. Az egyetemen keletkezett tudásanyagot szervezett formában gyűjtjük, az intézmény tudományos információmenedzsmentjét magas színvonalon biztosítjuk.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Agrártudományi Könyvtár
   
  Egyetemi könyvtárként és tudományos szakkönyvtárként megfelelő terjedelemben, mélységben és összetételben gyűjtjük a Mezőgazdaság-, Élelmiszer tudományi és Környezetgazdálkodási, és a Gazdaságtudományi Karokon oktatott és kutatott diszciplínák és határterületeik irodalmát, az egyetemi hallgatóság tanulmányaihoz és általános műveltsége elmélyítéséhez szükséges könyvtári dokumentumokat és azt a magas szintű tudományos ismeretterjesztő irodalmat, amely az oktatók, dolgozók, hallgatók, valamint a kutatási és önművelési célból hozzá forduló külső olvasók tudományos látókörét szélesíti. A könyvtár az egyetem hallgatóit, oktatóit, kutatóit és egyéb dolgozóit szakirodalommal, valamint szakirodalmi információval látja el, segíti az általános műveltség terjesztését és elmélyítését könyvtári eszközökkel, valamint kiszolgálja a régió mezőgazdasági
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pannon Egyetemi Könyvtár és Levéltár
   
  A Pannon Egyetemi Könyvtárat 1949-ben az egyetem megalakulásával egy időben hozták létre. Korábban kémiai szakkönyvtárként működött. A Tanárképző Kar és az új szakok megalakulása óta gyűjtőköre kiszélesedett. A könyvtár gyűjti az egyetemen oktatott és kutatott tudományágak magyar és idegen nyelvű szakirodalmát, a kötelező és az ajánlott tankönyveket, jegyzeteket és szépirodalmat, valamint az általános tájékoztatást szolgáló műveket. A könyvtár egyik fontos feladata az egyetemen készült szakdolgozatoknak, diplomamunkáknak, egyetemi doktori és PhD értekezéseknek, az egyetemi oktatók publikációinak, az egyetem saját kiadványainak gyűjtése és megőrzése.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Egyetemi Könyvtár nyilvános felsőoktatási könyvtár
   
  A Könyvtár feladata, hogy gyűjtse, állományába illessze és korszerű módon feltárja a fenntartó mindenkori szakterületébe tartozó irodalmat, ezzel segítve a hallgatók, oktatók és dolgozók tanulási, tanítási, nevelési és kutatási munkáját, valamint hogy szakirodalmi tájékoztatást nyújtson.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Entz Ferenc Könyvtár
   
  A Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campus Koordinációs Tanács Entz Ferenc Könyvtár és Levéltára az Egyetem szervezetébe tartozó, nyilvános, tudományos szakkönyvtár. Főgyűjtőkörébe tartozik a kertészet-, az élelmiszer tudomány, a táj- és kertépítészet, urbanisztika és a környezetvédelem szakirodalma. A Könyvtár hozzáférést biztosít az információ minden megjelenési formájához az Egyetemen folyó oktató-, kutatómunka szakirodalmi információval történő ellátása érdekében. Elősegíti a hazai és nemzetközi szakintézmények közötti dokumentumcserét. Támogatja a hallgatókat az önálló szakirodalmi keresés elsajátításában, és a készség megszerzésében. Nyilvános könyvtárként gyűjteményéből szakirodalmi információs szolgáltatást biztosít minden érdeklődő számára.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ELTE Egyetemi Könyvtár
   
  ELTE Egyetemi Könyvtár feladata, az egyetem oktató, kutató munkájának szakirodalommal és szakirodalmi információval, valamint általános információval való támogatása, ellátása; az oktatói, a kutatói tevékenységhez, valamint a hallgatók tanulmányaihoz szükséges dokumentumok biztosítása, könyvtári igényeinek kielégítése; - a nemzeti kulturális örökség részét képező történeti gyűjtemény gondozása, megőrzése és bemutatása; - a fő gyűjtőköréhez tartozó szakterületek művelésével foglalkozó hazai és külföldi kutatók, tudósok szakmai információs igényeinek kielégítése. A Könyvtár az Egyetem keretei között működő valamennyi könyvtár hálózati központja, és az Egyetem könyvtári informatikai rendszerének irányítója.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár
   
  A Központi Könyvtár feladata, hogy tevékenységével támogassa az egyetemen folyó oktatást, kutatást és gyógyítást, ellássa az egyetem polgárait és valamennyi szakembert megfelelő mennyiségű és minőségű szakirodalommal. A szakirodalom teljes körű gyűjtése, feldolgozása és rendelkezésre bocsátása a könyvtár, illetve a könyvtárosok megfelelő közreműködésével, szakértelmével kell hogy történjen: gyorsan, pontosan, naprakészen és gazdaságosan.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

336
Untitled Document